YEREL MEDYA KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAYISI

Coğrafi Dağılım

Araştırmaya katılan kurumlardan elde edilen verilere göre anket gerçekleştirilen 1222 yerel medya kurumunda toplam 4996 çalışan görev alıyor. Yerel medyada çalışanların kurum başına dağılımları ise her kurumda ortalama 4 kişi çalıştığını gösteriyor. Verilere göre, bu kurumların büyük çoğunluğunda (% 74,6) çalışan sayısı 1 ile 5 kişi arasında değişirken, 6 ile 10 kişi arasında çalışana sahip kurumlar tüm kurumların %16,4’ünü oluşturuyor. 10 kişi ve üzerinde çalışan bulunduran ise oldukça az sayıda (tüm kurumların % 8,3) yerel medya kurumu olduğu görülüyor.

Yerel medya kurumlarındaki çalışan sayılarının bölgesel dağılımına dair saha araştırmasından elde edilen veriler, masabaşı tarama çalışması sonucunda tespit edilen ve en fazla sayıda yerel medya kurumu bulunduran bölgeler ile paralellik gösteriyor. Tarama sonuçlarına göre, yerel medya kurumları en yoğun olarak Marmara (817 kurum), Akdeniz(587 kurum) ve Ege (494 kurum) bölgelerinde yer alıyor. Benzer şekilde, anket sonuçları da en fazla sayıda yerel medya çalışanının bulunduğu bölgelerin Marmara (toplamda 1230 kişi), Ege (toplamda 840 kişi) ve Akdeniz (toplamda 817 kişi) bölgeleri olduğunu gösteriyor. Güneydoğu Anadolu (toplam 438 kişi) ve Doğu Anadolu’da (toplam 416 kişi) ise diğer bölgelere göre daha az sayıda yerel medya çalışanı olduğu görülüyor.

Ancak, yerel medyada kurum başına düşen çalışan sayısı ortalamaları incelendiğinde, en yüksek çalışan sayısı ortalamasına sahip kurumların yer aldığı bölgeler ise Güneydoğu Anadolu (ortalama 4,87 kişi), Doğu Anadolu (ortalama 4,60 kişi) ve İç Anadolu (ortalama 4,41) bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Yayın Mecralarına Göre Dağılım

Yerel medyada çalışanların yayın mecralarına göre dağılımında, yerel gazeteler (toplam 3076 çalışan) ve yerel dijital haber platformları (toplam 1524 çalışan) genel toplamda en fazla çalışan sayısına sahip mecralar olarak öne çıkıyor. Ancak, yerel medyada kurum başına düşen ortalama çalışan sayıları incelendiğinde, en yüksek çalışan sayısına sahip mecraların yerel televizyonlar (ortalama: 6,32 / 6-7 çalışan) ve yerel gazeteler (ortalama: 4,71 / 4-5 çalışan) olduğu görülüyor.

Cinsiyete Göre Dağılım

MEDAR’ın 2020 temmuz ayında yerel medyadaki kadın gazeteciler üzerine yürüttüğü nitel saha araştırması, yerel medyada istihdam ve işe alımlarda deneyimlenen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair önemli bulgular ortaya koymuştu (MEDAR, 2020) . Benzer şekilde, Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması kapsamında elde edilen nicel veriler de yerel medya kurumlarındaki çalışan istihdamında ciddi bir cinsiyet eşitsizliği olduğunu gösteriyor. Sonuçlara göre anket gerçekleştirilen 1222 yerel medya kurumunda:

  • Toplam 4996 çalışan bulunuyor.
  • Bu çalışanların %31,3’ünü (toplam 1565 kişi) kadın çalışanlar, %68,7’sini (toplam 3431 kişi) ise erkek çalışanlar oluşturuyor. Bu doğrultuda, yerel medyada çalışan erkek sayısının kadın çalışan sayısının iki katından daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DAĞILIMLARI

Image
3440 erkek
1556 kadın
Image

Ankete katılan 1222 kurumda, toplam çalışan sayısı 4996 kişi.

  • Veriler yerel medyada kurum başına düşen kadın çalışan çalışan sayısının ortalama 1 ile 2 kişi arasında arasında sınırlı kaldığını gösteriyor. Ankete katılan kurumların %37,6’sında hiç kadın çalışan bulunmazken, %27,3’ünde yalnızca 1 kadın çalışan, %20’sinde ise 2 kadın çalışan yer alıyor.
  • Yerel medyadaki toplam kadın çalışan sayısının bölgesel dağılımı içinde Marmara (toplam 419 çalışan), Ege (toplam 298 çalışan) ve Akdeniz (toplam 260 çalışan) en fazla kadın çalışanın bulunduğu bölgeleri oluşturuyor. Elde edilen veriler, yerel medyada en fazla sayıda kadın çalışanın çoğunlukla İstanbul (96 çalışan), İzmir (92 çalışan) ve Kocaeli (77 çalışan) gibi büyük şehirlerde yer aldığını gösteriyor.
  • Kadın çalışan sayılarının mecra türlerine göre dağılımında ise yerel televizyonlar kurum başına en yüksek kadın çalışan ortalamasına (ortalama:1.89, yaklaşık 2 kişi) sahip mecrayı oluşturuyor. Yerel televizyonları, ortalama 1 ile 2 kadın çalışan (ortalama: 1,51) ile yerel gazeteler takip ederken, yerel radyo (ortalama:1,33) ve dergilerin (ortalama:1,31) genellikle 1 kadın çalışan bulundurduğu görülüyor. Tüm mecra türleri arasında, yerel dijital haber platformları 1 veya daha az kişi (ortalama: 0,89) kadın çalışan ortalamasıyla kurum başına en az kadın çalışanın bulunduğu mecra olarak dikkat çekiyor.

Mesleki Pozisyonlara Göre Dağılım

Yerel medya kurumlarındaki çalışan pozisyonları araştırma kapsamında dört temel sınıflandırma üzerinden ele alındı:

  • İlk sınıflandırmada yönetsel pozisyonlarda yer alan “imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni, il/bölge temsilcisi, bölüm şefi” gibi kurumlardaki idari işleyiş ve kararlardan sorumlu çalışan sayıları incelendi.
  • İkinci sınıflandırmada, yerel medya kurumlarında ofis pozisyonlarında masabaşından haber üretim sürecine yönetsel katkıda bulunan “yazı işleri müdürlüğü, haber müdürlüğü ve editörlük” gibi görevler üstlenen çalışan sayılarına dair veriler tespit edildi.
  • Üçüncü sınıflandırma ise, yerel medyada aktif olarak haber üretim sürecini yürüten “muhabir, foto muhabiri, kameraman” gibi saha pozisyonlarındaki çalışan sayılarına odaklanıldı.
  • Son olarak ise, bu üç sınıflandırma dışında kalan ve diğer teknik & idari pozisyonlarda görev alan “ sayfa sekreteri, dizgi & grafik tasarım sorumlusu, yazılım uzmanı, mali sorumlu” vb. çalışan sayıları saptandı.

Bu doğrultuda verilerden elde edilen veriler, yerel medyada çalışanların çoğunlukla yönetsel (toplam 1405 çalışan) ve saha pozisyonlarında (toplam 1400 çalışan) görev aldığını gösteriyor. Yerel medya kurumlarında masa başı (toplam 1201 çalışan) ve diğer idari & teknik pozisyonlarda (toplam 990 çalışan) görev alan ise daha az çalışan bulunuyor.

Diğer bir yandan, kurum başına düşen çalışan sayısı ortalamaları incelendiğinde, yerel medya kurumlarında ortalama 4 çalışanın görev aldığı ve çalışanların kurum içindeki görev pozisyonlarına eşit sayıda dağıldığı görülüyor.